خمیر رنگ ها

8 کالا

 • 31%

  خمير رنگ کرمي ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ مشکي ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ قهوه اي ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ قرمز ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ سفيد ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ سبز ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ زرد ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…
 • 31%

  خمير رنگ آبي ( ۳۰ میل )

  ۲۰,۰۰۰ تومان
  این نوع رنگ به صورت خمیری می باشد و با ترکیب در رزین اپوکسی شما دارای یک رزین اپوکسی با رنگ یکدست می باشید که سمت دیگر کار نمایان نمی باشد. قابل ذکر است شما مجاز به استفاده حداکثر وزنی ۱۰ درصد رنگ نسبت به کل مخلوط رزین اپوکسی را دارید رنگ های خمیری پوشش فوق العاده بالایی را دارند لذا چند قطره از رنگ خمیری برای رنگی کردن رزین…