فلورسنت ها

7 کالا

 • 24%

  فلورسنت آبي( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…
 • 24%

  فلورسنت نارنجی ( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…
 • 24%

  فلورسنت صورتي سير ( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…
 • 24%

  فلورسنت صورتي( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…
 • 24%

  فلورسنت سبز ( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…
 • 24%

  فلورسنت زرد ( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…
 • 24%

  فلورسنت بنفش ( ۱۵ گرم )

  ۱۲,۵۰۰ تومان
  رنگ‌های فلورسنت می‌توانند انرژی نامرئی که جذب کرده را به امواج نورانی مرئی تبدیل کنند و همین ویژگی موجب می‌شود رنگ آنها در مقایسه با رنگ‌های معمولی متفاوت دیده شود. در حقیقت این گروه از رنگ‌ها انرژی بیشتری را منعکس نمی‌کنند، بلکه نور مرئی بیشتری منعکس می‌کند که بخشی از آن را از تبدیل امواج نامرئی طیف نور به امواج مرئی تامین کرده ‌است. شاید این محصول را با عنوان…